Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Het verdient de aandacht om eerst een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te laten maken van uw bedrijf. 

Hierin legt men schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. In het plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen. Over de uitvoering wordt jaarlijks schriftelijk gerapporteerd. Indien er werkmethoden of werkomstandigheden veranderen binnen de organisatie dan moet de RI&E ook aangepast worden.

Evaluatie van de RI&E met opdrachtgever
Aan de hand van de RI&E en de restrisico’s geven wij tevens een advies met betrekking tot de grootte en inrichting van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Voor uitvoering van de RI&E gebruiken we door de brancheorganisaties goedgekeurde RI&E-instrumenten (Nederlands erkend). Securico voert tevens een uitgebreide brandveiligheidinspectie

Inbegrepen
 • intakegesprek(ken)
 • inspectie van het gebouw en bouwtekeningen
 • ervaren brandpreventiedeskundige(n) / adviseur(s)
 • levering van het plan in tweevoud
VRAAG OFFERTE AAN
VRAAG OFFERTE AAN
Werkwijze

Wij hanteren de volgende werkwijze:

 • Oriënterend gesprek met de opdrachtgever om een beeld te krijgen van de organisatie, om vast te stellen welke groepen medewerkers er zijn en welke vragenlijsten relevant zijn.
 • Uitzetten van vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden ingevuld door een representatief deel van de medewerkers, directie en management.
 • Verzamelen van de vragenlijsten en vaststellen van de knelpunten. Dit zijn vraagstukken uit de vragenlijsten die door minimaal de helft van de invullers als een probleem wordt gezien.
 • Aan de hand van de knelpunten worden een aantal interviews afgenomen onder het personeel om vast te stellen wat de oorzaken kunnen zijn en welke mogelijke oplossingen er bestaan.
 • Interview met verantwoordelijke persoon/afdeling voor het arbeids- en verzuimbeleid, verzuimregistratie, incidentenregistratie, welzijnsbeleid en beleid ten aanzien van agressie, geweld en seksuele intimidatie.
 • Inspectie van het gebouw en middelen (bedrijfsveiligheid, brandveiligheid, werkplekonderzoek).
 • Opstellen van de conceptrapportage aan de hand van de verzamelde gegevens (vragenlijsten / inspectie van het gebouw / onderzoek(en) en interviews).
BEDRIJFSHULPVERLENINGS-PLAN (BHV-plan)
BEDRIJFSHULPVERLENINGS-PLAN (BHV-plan)
ONTRUIMINGSPLANNEN
ONTRUIMINGSPLANNEN
ONTRUIMINGSOEFENINGEN
ONTRUIMINGSOEFENINGEN
RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)
RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)
Login
Log in below to access your courses.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.